Nyeste fra Europabanken

[10.06.19] En felles strategi for å sikre implementering av digitale helsetjenester og vekst i EUs sølvøkonomi.
[07.06.19] Klimagassutslippene i EU økte med 0,7 % i 2017, og det vil bli utfordrende å redusere utslippene med minst 40 % innen 2030.
[06.06.19] Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
[05.06.19] EU vil fremme digitalisering av helse og omsorg i det digitale indre marked, styrke borgernes rettigheter og bygge et sunnere samfunn.
[04.06.19] Menneskelig aktivitet påfører naturen store skader. Økosystemer brytes ned og 1 million arter er utrydningstruet. Det er derimot ikke for sent å snu.
[03.06.19] Buying Green hjelper offentlige innkjøpere med å gjøre miljøvennlige anskaffelser.
[31.05.19] Etterspørselen etter transporttjenester vil øke betraktelig frem mot 2050, og CO2‑utslippene fra transport kan potensielt øke med 60 prosent.
[29.05.19] Kystturisme, olje-og gassindustrien og havneaktiviteter bidrar til høy verdiskaping. Offshore-vind har enormt potensiale og sektoren vokser raskt.
[28.05.19] Navarra har vedtatt en omfattende regional avfallslov som fokuserer på avfallsreduksjon og sirkulær økonomi.