Nyeste fra Europabanken

[25.09.19] Rapporten peker på at det finnes overveldende bevis på at klimaendringer fører til dype konsekvenser for økosystemer og mennesker
[24.09.19] En generator kombinert med en databøye sørger for jevn strømforsyning til akvakulturanlegg.
[23.09.19] EUs Urban Agenda tilrettelegger for digitalisering i byer.
[20.09.19] Det nederlandske selskapet Vitens tester neste generasjons vannforsyning.
[19.09.19] Systemer og mobilapplikasjoner som samler inn og analyserer data vil kunne vil forbedre tungtransport og gjennomreiser, og hindre kødannelser i hele Europa.
[18.09.19] Nye teknologier og verktøy skal forbedrede prosedyrer, logistikk og vedlikehold av offshore vindmøller.
[17.09.19] Mellom 2004 og 2014 økte det årlige matsvinnet fra husholdninger fra 15 til 30 tonn, samtidig som bruken av plastemballasje doblet seg.
[16.09.19] Den britiske regjeringen har laget en langtidsstrategi som skal sikre fremtidig verdiskaping og sysselsetting i den maritime sektoren
[13.09.19] Nytt prosjekt introduserer spill i undervisningen, der lærerne tar del i spillutviklingen.