Nyeste fra Europabanken

[29.04.19] Den mobile resirkuleringsteknologien gjenvinner kunstgressbaner.
[26.04.19] EU vil stå overfor mange utfordringer i møtet med fremtidens økonomiske og sosiale trender, men er godt posisjonert for å finne løsninger på problemene.
[25.04.19] EU kan styrke konkurranseevnen, redusere klimagassutslippene og øke sysselsettingen ved å gå over til en sirkulær økonomi.
[24.04.19] Et nytt avfallshåndteringssystem for grovavfall skal sikre økt gjenbruk og materialgjenvinning. Målet er å redusere deponert grovavfall i EU med 50 %.
[23.04.19] EUs plaststrategi inneholder 39 tiltak som skal redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast
[17.04.19] Det svenske selskapet GAIA utvikler produkter som er fullt biologisk nedbrytbare og kompostbare
[16.04.19] Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
[15.04.19] EU-kommisjonen følger utviklingen av den sirkulære økonomien og kommer med anbefalinger til hvordan man kan løse utfordringer knyttet til overgangen.
[12.04.19] Omstillingen til en sirkulær økonomi vil ha en positiv effekt på sysselsettingen i Europa, og betydningen av overførbar kompetanse blir større og viktigere.