Den økonomiske og sosiale komité

European Economic and Social Committee

Den økonomiske og sosiale komité (European Economic and Social Committee) har som hovedformål å styrke den demokratiske legitimiteten og effektiviteten i EU ved å legge til rette for at organisasjoner fra sivilsamfunnet kan få uttrykke sine synspunkter på et europeisk nivå.

Komiteen er et rådgivende organ som ivaretar arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner sine interesser og fremfører deres synspunkter for Det europeiske råd, Europakommisjonen og Europaparlamentet. Slik sett har komiteen fått en viktig rolle i beslutningsprosessene på EU-nivå.

Komiteen fungerer som et forum for det indre marked og har som mål, med støtte fra andre EU-organer, å bringe EU nærmere folket. Komiteen har over 350 medlemmer som nomineres på nasjonalt nivå, og som velges inn for fem år av gangen. 

Offisielt nettsted: European Economic and Social Committee