EUs indre marked

Siden 1950-tallet har EU jobbet for å sikre fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital mellom medlemslandene for å sikre gode konkurransevilkår og økonomisk vekst. Dette felles hjemmemarkedet i Europa er hva som kalles EUs indre marked.

Ved å fjerne handelshindre og å skape homogenitet gjennom likt regelverk for medlemmene, har det indre markedet åpnet opp for større utnyttelse av ressurser, og bidratt til å øke verdiskapningen blant medlemslandene. Det indre marked er en kontinuerlig prosess der nye regelverk stadig er under utvikling for å forvalte de fire frihetene og for å skape best mulig vilkår for de deltakende landene.

Gjennom EØS-avtalen er Norge sammen med Island og Liechtenstein også en del av det indre markedet, og kan med det være sikret de samme rettighetene og mulighetene som EU-medlemsland. Som medlemmer i EØS-avtalen må de tre landene vedta regler og retningslinjer som gjelder for det indre marked, med unntak av landbruk og fiskenæringen, som ikke er en del av avtalen.

For å lese mer om EUs indre marked: European Commission on the Internal Market