EU programmer

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Erasmus+ gir unge muligheten til å studere og arbeide i utlandet.
Eurostars+ finansierer og støtter forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (SMB-er). EU-programmet er et samarbeid mellom Europakommisjonen og EUREKA.
EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten øremerkes til fond og programmer med mål om å…
Horisont 2020 er EUs program for forskning og innovasjon med fokus på fremragende forskning, industrielt lederskap og løsning av samfunnsutfordringer.
Interreg Europa støtter regionalt samarbeid innen forskning og innovasjon, konkurranseevne, lavkarbonøkonomi og miljø- og ressurseffektivitet.
Syv land samarbeider i Interreg Nordsjø om utvikling innen vekst og innovasjon, økoinnovasjon, miljø og ressurser og bærekraftig transport.
Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) fokuserer på transregional utvikling innen innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting.
Interreg Østersjø støtter tverrnasjonale prosjekter innen innovasjon, naturressurser, transport og som gir støtte til koordinering av Østersjø-strategien.
Kreativt Europa er EUs program for kulturelle og kreative sektorer, som er delt i to delprogrammer: 1) Kunst og kultur og 2) TV, film og spill.
URBACT er et europeisk territorielt samarbeidsprogram som sikter seg inn på å fremme en bærekraftig og integrert utvikling av byer tvers over Europa.