Fornybar energi (Renewable energy)

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Energieffektivisering, sirkulær økonomi og smart mobilitet er noen av tiltakene som skal sørge for at EU blir klimanøytral innen 2050.
DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
Bruk av autonome droner skal optimalisere drift og vedlikehold, og bidra til å gjøre offshore vindparker mer kostnadseffektive
Et sett med nøkkelkriterier og prinsipper skal sikre at vindkraftutbygging blir rettferdig og sosialt inkluderende.
Sesongbaserte langtidsvarsler skal gjøre energisektoren mer motstandsdyktig mot klimaendringer og ekstremvær.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.
10 viktige trender som påvirker og endrer energimarkedene, politiske rammer og samfunn som vil avgjøre om Europa kan oppnå klimanøytralitet innen 2050.
Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.