Innovative og grønne fartøyer

MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
Grønn maritim næring har tredoblet omsetningen siden 2014, og det er ventet at grønne investeringer vil øke betydelig i årene som kommer.
WASP har som mål å demonstrere at vind kan erstatte fossilt brensel i moderne skipsfart.
DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.
Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.