Sjøtransport

TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
Go LNG ønsker å øke tilgjengeligheten til og bruken av flytende naturgass (LNG) i maritim virksomhet
Godkjente anlegg må følge strenge miljøkrav og sikrer at skipsgjenvinning skjer på en forsvarlig måte. Fem norske gjenvinningsanlegg er lagt til på listen.
Etterspørselen etter transporttjenester vil øke betraktelig frem mot 2050, og CO2‑utslippene fra transport kan potensielt øke med 60 prosent.
En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.