Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi

Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Europakommisjonen publiserte i slutten av januar et refleksjonsnotat vedrørende fremtidsutsiktene for et bærekraftig Europa innen 2030.
Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
Horisont 2020-prosjektet skal gjennom utdannings- og opplæringssystemer takle de komplekse utfordringene i fremtidens land- og skogbruk.
Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
Optimalisert prosjekttilnærming for økt innovasjon innen landbruk, skogbruk og rurale områder.
Horisont 2020-prosjektet skal utvikle og implementere en bærekraftig landbrukspolitikk ved å være en innovativ og teknologisk pådriver for rural utvikling.
Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
Tverrfaglig samarbeid innen skogslandbruk til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.