Har utviklet ny metode for havovervåkning

Havovervåking

Havet gir oss blant annet mat, råmaterialer og transportruter, og er svært viktig for samfunnet. Samtidig er havet truet av både klimaendringer og forurensing, og for å sikre et bærekraftig havmiljø trengs det kontinuerlig overvåkning.

Vanligvis tas vannprøver opp fra havet, og analyseres i laboratorier på land. Denne prosessen er kostbar, i tillegg til at vannprøvene begrenser seg både i tid og sted. Forskerne bak det EU-finansierte, avsluttede prosjektet SenseOCEAN har derfor utviklet en nøyaktig, pålitelig og kostnadseffektiv metode for å håndtere utfordringen med havovervåkning, ifølge Research EU results magazine

Sensorpakker

Forskerne har laget en rekke ulike sensorer (kjemiske, elektrokjemiske og optiske) med felles grensesnitt og dataformat. Til sammen utgjør dette en biogeokjemisk sensorpakke til bruk ”in situ”, altså i det opprinnelige miljøet man ønsker å undersøke. Pakken inneholder også en ”lab-on-a-chip” sensor, som vil si en enhet som inneholder funksjonene til et laboratorium.

Testingen av sensorpakkene foregikk i Middelhavet og i Kielfjorden i Tyskland, mens enkelte av sensorene også ble plassert ut i Arktis og utenfor Storbritannia. Sensorpakkene og de individuelle sensorene plasseres blant annet på undervannsfartøy, flåter eller fortøyninger. Ved å plassere dem på undervannsglidere kan man også overvåke store områder.

Ifølge prosjektkoordinator professor Douglas Connelly er suksessfaktoren for SenseOCEAN det effektive samarbeidet mellom vitenskap og industri.

Brukes ved prosesseringsanlegg

Til nå har det vist seg at sensorpakkene kan brukes til mye. Blant annet har over 100 avløpsanlegg tatt i bruk elektrokjemiske sensorer, mens sensorer som måler bestemte stoffer brukes ved fiskeanlegg. I tillegg har en av prosjektpartnerne utviklet en sensor som blant annet brukes til å overvåke miljøforurensning, oljesøl, badevann og kloakk. Denne kan også brukes til å måle organisk materiale for å vurdere vannets organiske belastning, for eksempel ved prosesseringsanlegg.

Ved å redusere antall maskindeler og å ta i bruk ny teknologi (for eksempel 3D-printing) har man redusert produksjonskostnaden av sensorene.

Utviklingen av sensorer pågår fremdeles, og aktørene bak håper at man på sikt med dette vil få et helt nytt verktøysett som muliggjør effektiv lovgivning og kontroller for å beskytte havmiljøet.

Artikkel fokus
Innovasjon