Rapport: Bruk av nanoteknologi innenfor miljøfeltet

Nanoteknologi miljø

I juni 2017 ga Europakommisjonen ut åtte rapporter om nanoteknologi-landskapet i Europa. Rapporten som vises til her er en av disse, og tar for seg nanoteknologi innenfor miljøfeltet. Rapporten i sin helhet kan du lese her.

I rapporten "NanoData landscape compilation - Environment" defineres miljø som alle ytre forhold som påvirker en organismes liv og utvikling. Klimaendringer og forurensing av vann, luft og jord er alt med på å påvirke menneskers helse negativt, som igjen fører til økte kostnader for samfunnet. Nanoteknologi er på full fart fremover, og kan hjelpe til med å rette opp eller forebygge miljøforringelse. Ved hjelp av nanoteknologi kan man også forbedre overvåkningen av miljøet, og redusere energi- og ressursforbruket.

Fordeler og ulemper

Mulige negative konsekvenser ved bruk av nanoteknologi knyttet til miljø tas også opp i rapporten. Å innføre nye stoffer, som nanomaterialer og nanopartikler, i naturen kan nemlig også ha en negativ effekt da disse har ukjente egenskaper.

En av fordelene ved å bruke nanoteknologi til å løse miljøspørsmål er at denne teknologien blant annet kan brukes til å produsere bedre materialer (enklere, mer effektive og med lavere kostnad). Teknologien kan også brukes til å håndtere oljeutslipp og fjerne bakterier samt radioaktive materialer fra vann, slik at økosystemene ikke ødelegges.

Luftkvalitet er et politisk satsingsområde i Europa, og også her kan nanoteknologi spille en rolle ved rensing av for eksempel karbondioksid og nitrogenoksider i lufta.

Politisk satsingsområde

Både EU, deres medlemsland og flere andre land har de senere årene gjort forskning og utvikling innenfor nanoteknologi og nanovitenskap til et politisk satsingsområde. I rapporten trekkes det frem at man ønsker at nanovitenskap skal føre til nye, innovative løsninger og fremme industriell konkurranseevne ved å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst.

EUs nåværende rammeverk innenfor forskning, utvikling og innovasjon, Horizon 2020 (2014-2020), har gitt støtte til mange prosjekter innenfor nanovitenskap. Programmet har hatt to fokusområder:

  • Å utforske og utvikle muligheter innenfor nanoteknologi på områder som miljø, optimalisering av industrisystemer, produkter og tjenester. Her har det særlig vært fokus på å redusere utslipp av ulike stoffer, og å gjøre prosesser mer miljøvennlige og bærekraftige.
  • Å se på sikkerhetsaspektet ved bruk av nanomaterialer, blant annet for å beskytte folkehelsen.

Spania publiserer mest i Europa

Ifølge rapporten ble det mellom 2000 og 2014 publisert 1.8 millioner publikasjoner om nanovitenskap og nanoteknologi. Nesten 45 000 av disse er relatert til miljø. Kina, USA og India er landene som har publisert flest på feltet, og av europeiske land ligger Spania på toppen med 314 publikasjoner.

Universitetet i Barcelona (Spania), Delft University of Technology (Nederland) og ETH Zürich i Sveits trekkes frem som noen av de mestproduserende organisasjonene i Europa når det kommer til rapporter om nanoteknologi innenfor miljø.

Når det kommer til markedet for salg av produkter og tjenester innenfor nanoteknologi og miljø, ventes dette bare å øke i årene fremover.

Artikkel fokus
Innovasjon