Rapport: Fremtidens maritime drivstoff

DNV GL

DNV GL har sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for fremtidens grønne skipsfart.

Med strengere internasjonale utslippskrav og IMOs mål om å redusere utslippene fra skipsfarten med 50 % innen 2050, må det tas i bruk alternative drivstoff som erstatter fossile drivstoff i konvensjonelle skip. Innenfor ECA-områdene (emission control areas) er det allerede krav om maks 0,1 % svovel i drivstoffet. Internasjonalt vil kravet være maks 0,5 % svovel fra 2020, som er en reduksjon på 3,5 % sammenlignet med i dag.

Skipsfarten må gjennomgå store endringer de neste tiårene, og dette driver næringen mot ny teknologi og miljøvennlige alternativer til petroleumsbasert drivstoff. En slik overgang vil også styrke sjøtransportens konkurranseevne i forhold til andre transportformer og skape mange nye arbeidsplasser.

Blant de foreslåtte drivstoffalternativene, har DNV GL identifisert LNG, LPG, metanol, biodrivstoff og hydrogen som de mest lovende løsningene. Av nye teknologier, blir også batterisystemer, brenselcellersystemer og vind-assistert propulsjon sett på som potensielle alternativer.

Nye batterisystemer er allerede på plass i mange skip, men har i dag begrenset bruk og det er fortsatt en del tekniske utfordringer som må løses. Brenselcellersystemer for skip er også under utvikling, men det vil ta noe tid før de kan erstatte hovedmotorer. Vindassistert propulsjon må også utvikles videre og tilpasses moderne fartøy.

Alle alternativene kan bidra til å redusere klimagassutslippene betraktelig, men det vil også være utfordringene knyttet til miljøkompatibilitet, tilstrekkelig tilgang på alternative drivstoff, drivstoffkostnader og internasjonal regulering.

Les hele rapporten her

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked