Rapport: Muligheter og utfordringer knyttet til sirkulærøkonomi

Europakommisjonen

Denne rapporten forklarer de viktigste hindringene og driverne for innføringen av bærekraftige forretningsmodeller. Den gir også retningslinjer for å hjelpe bedrifter i overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi, med mål om å akselerere implementeringen av EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi.

Resultatene er basert på interessentdialog og intervjuer med representanter fra det europeiske næringslivet. Nedenfor følger eksempler på noen av de viktigste hindringene og driverne:

Hindringer

• Mangelen på harmonisering av lover i medlemslandene
• Ingen felles strategi for avfallshåndtering og resirkulering
• Kostnader knyttet til overgangen fra lineær til sirkulær økonomi
• Bedrifter viser ikke nok vilje til omstilling
• Manglende infrastruktur

Drivere

• Innovative økosystemer, partnerskap og samarbeid mellom interessenter
• Utvikling av harmoniserte kvalitetsstandarder for resirkulerte produkter
• Økt konkurranseevne ved å omstille til sirkulær økonomi
• EU-finansiering og EUs handlingsplan for den sirkulære økonomien
• Skatteinsentiver

Rapporten anbefaler følgende løsninger:

• En bedre forståelse av fordelene ved å beholde ressurser i et sirkulært kretsløp.
• Bedre terminologi. For eksempel kan ordet «waste» redusere verdien av produktet, og i verste fall føre til at det blir ansett som ubrukelig. Hvis det heller blir sett på som en verdifull ressurs, øker også sannsynligheten for at produktet får lenger levetid.
• Engasjere hele verdikjeden, f.eks. gjennom B2B og B2C. Overgangen til sirkulær økonomi er krevende å gjennomføre på egen hånd, og derfor kan samarbeid mellom interessenter øke mulighetene og redusere risikoen
• Økt finansiering til bedrifter som omfavner sirkulærøkonomi
• Utvikle nettverk og klynger
• Lage gode handlingsplaner, f.eks. ved å fokusere på hele livssyklusen til et produkt.

For å sikre at bedrifter velger bærekraftige forretningsmodeller, må man ta tak i utfordringene og legge bedre til rette for en overgang til sirkulær økonomi. Det er også viktig at bedrifter, verdikjeder og EUs institusjoner jobber sammen for å oppnå dette.

Rapporten er publisert av R2π - transition from linear 2 circular - og består av partnere fra ni medlemsland og syv samarbeidsland. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked