EØS-midlene

EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten øremerkes til fond og programmer med mål om å støtte videre utvikling i mottakerlandene.

EØS-midlene utgjør to ordninger, hvor den ene, Norway Grants, er finansiert av Norge alene. Den andre ordningen, EEA Grants, inkluderer også bidrag fra de to andre EØS-landene, Island og Liechtenstein. Norges andel utgjør i underkant av 98 prosent av begge ordningene til sammen.
I forhandlinger med mottakerlandene øremerkes EØS-midlene til fond og programmer som har klare mål og krav. Fondene og programmene fordeler støtte til enkeltprosjekter som bidrar til å nå de overordnede målsettingene for EØS-midlene.
Landene som mottar støtte fra EØS-midlene er brutto nasjonalinntekt per innbygger som er 90 prosent eller lavere enn gjennomsnittet i Europa. For perioden 2014-21 gjelder dette Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia. Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia og Ungarn.