Nøkkelinformasjon EØS-midlene

Nøkkelinformasjon EØS-midlene

EØS-midlene bidrar til å styrke kontakten og samarbeidet mellom EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge, og de 16 mottakerlandene.

EØS-avtalen gir Norge tilgang til EUs indre marked, noe som sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Norge har bidratt med midler til dette arbeidet siden avtalen trådte i kraft i 1994. Støtten skal også styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.
Støtten øremerkes til fond og programmer med mål om å støtte videre utvikling i mottakerlandene.

Bilaterale fond

2 prosent av EØS-midlene er satt av til bilaterale fond som skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Fondene støtter aktiviteter som for eksempel konferanser, seminarer, studieturer og utvekslinger.
Fondene er en mer fleksibel støtte til samarbeid med mottakerlandene. Den norske ambassaden i mottakerlandene kan informere om arbeidsplaner og prioriteringer under de bilaterale fondene, samt undersøke mulighetene for støtte til aktiviteter. 

Strategi

Programperioden fra 2014 til 2021 har et budsjett på 2,8 milliarder euro som skal gå til sektorer som er sentrale for utviklingen i mottakerlandene. Samtidig skal det være potensial for samarbeid med Norge. Regjeringen har valgt ut fem hovedsektorer for bruk av EØS-midlene:

  1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne
  2. Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom
  3. Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet
  4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter
  5. Justis og innenrikssaker

EØS-midlene fordeles på ulike programmer under hver hovedsektor etter forhandlinger mellom Norge og mottakerlandene. Hvert program fordeler støtten på prosjekter etter åpne utlysninger.

Praksis

Utenriksdepartementet har delegert daglig forvaltning og teknisk gjennomføring til EØS-midlenes sekretariat, Financial Mechanism Office (FMO), som har sitt sete i Brussel.
Kontroll- og overvåkingsansvaret ligger først og fremst hos mottakerlandene og deres nasjonale myndigheter.