Initiativtakere

Nettverkets medlemmer

Initiativtakere, og kjernegruppe, i Horizon South Norway består av GRID-Arendal, NIVA region sør, NIBIO Landvik, NHO Agder, Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus HF, Knutepunkt Sørlandet og Sørlandets Europakontor.

GRID-Arendal
GRID-Arendal er en organisasjon som i samarbeid med andre aktører arbeider for å bidra til økt bevissthet og bedret beslutningsgrunnlag for en bærekraftig fremtid.
Organisasjonen ble etablert i 1989 for å støtte FNs miljøprogram UNEP, og har et verdensomspennende fokus på miljøtiltak. I 2013 etablerte organisasjonen møteplassen The Green Knowledge Centre, for å fremme kunnskap om sammenhengen mellom miljø, bærekraftig utvikling og lokale tiltak.

NIVA - Norsk institutt for vannforskning
NIVA er et nasjonalt miljøforskningsinstitutt som driver forskning, undersøkelser, utvikling og utredning av ferskvann, marint miljø og miljøteknologi. NIVA har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid. 

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
NIBIO spesialiserer seg på forskning innen mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. NIBIOs hovedkontor ligger på Ås, men instituttet har regionskontorer over hele landet, blant annet i Grimstad. 

NHO Agder
NHO Agder bistår regionens nær 1400 medlemsbedrifter med rådgivning og støtte når det gjelder arbeidsgiverservice, arbeidsrettslige forhold og tariffspørsmål. Organisasjonen bistår også medlemsbedriftene med hjelp og veiledning når det gjelder næringspolitikk, regional utvikling og ved å fremme næringslivets interesser og synspunkt i den regionale samfunnsdebatten.

Universitetet i Agder
Universitetet i Agder har rundt 12.000 studenter og 1200 ansatte og tilbyr vel 160 fag- og profesjonsstudier innen økonomi- og ledelse, teknologi og ingeniørfag, humanistiske fag, matematikk, sykepleie, lærerutdanning, musikk og kunstfag.
En av UiAs kjernekompetanser er teknologi- og ingeniørfag, hvor instituttet er med på store satsinger som Centre for Coastal Research, CIEM, MatRIC, eHelse, mekatronikk og fornybar energi. Disse satsingene viser et utstrakt samarbeid med regionale klyngenettverk, forskningsinstitutter, og offentlig og privat sektor.

Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus HF (SSHF) driver sykehusene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. Foretaket er organisert i seks klinikker: medisinsk, kirurgisk, psykiatri og avhengighetsbehandling, medisinsk service og teknologi og eHelse.
Sykehuset jobber mye med pasientnær forskning for å bedre pasienters hverdag. Forskningsavdelingen ved sykehuset har landets største forskningsaktivitet, sett bort fra universitetssykehus. SSHF forventer å øke forskningsaktviteten, noe som avhenger av ekstern finansiering. Sørlandet sykehus HF jobber inn mot nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Knutepunkt Sørlandet
Knutepunkt Sørlandet er et interkommunalt samarbeid mellom Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen. Innad i Knutepunkt Sørlandet er det etablert fagnettverk for helse, sosial og omsorg, skole og utdanning, kultur og teknisk sektor. I tillegg er det flere administrative nettverk som arbeidsgivernettverk, økonominettverk, næringsutvalg, IT-utvalg, kriminalutvalg, GIS-utvalg og felles innkjøpstjeneste. 

Sørlandets Europakontor
Sørlandets Europakontor AS er et kunnskaps- og utviklingssenter med base i Kristiansand og Brussel. Ambisjonen er å bidra til at samfunns- og næringsliv i Agder utnytter internasjonale muligheter. Kontoret bidrar til større regional deltakelse i EU-programmer og internasjonale nettverk, og jobber for å muliggjøre og tilrettelegge for at aktører i Agder kan utvide grensene. Dette oppnås gjennom informasjon og veiledning, kompetanseutvikling og -megling, samt praktisk rådgivning om internasjonale finansieringsmuligheter.