Sverige

Prosjektet inngår i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, og skal samarbeide om å skape en fungerende organisasjon og struktur for bedre håndtering av sjøavfall.

Universitet i Malmö i Sverige med omlag 24 000 studenter. 

Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
Horisont 2020-prosjektet skal gjennom utdannings- og opplæringssystemer takle de komplekse utfordringene i fremtidens land- og skogbruk.
Prosjektet arbeider for å sikre at byer når det langsiktige målet om klimanøytralitet.
PowerCell er et firma som utvikler og produserer brenselcellestabler og -system for stasjonære og mobile anvendelsesområder

Sveriges lantbruksuniversitet har fokus på forskning innenfor biologiske naturressurser på land og i vann, og hvordan vi kan anvende disse ressursene på en måte som er bærekraftig.

Det prisvinnende prosjektet TransAlgae ønsker å finne metoder for å utnytte alger i produksjon av biodrivstoff. Tanken er at næringsstoffer som opptas av alger kan brukes som nettopp biodrivstoff.
Det svenske cleantech-selskapet SWESTEP tar sikte på å løse plastutfordringene ved å konvertere plastavfall om til bærekraftig olje og nye plastvarer. 
INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.