Sverige

PowerCell er et firma som utvikler og produserer brenselcellestabler og -system for stasjonære og mobile anvendelsesområder

Sveriges lantbruksuniversitet har fokus på forskning innenfor biologiske naturressurser på land og i vann, og hvordan vi kan anvende disse ressursene på en måte som er bærekraftig.

Det prisvinnende prosjektet TransAlgae ønsker å finne metoder for å utnytte alger i produksjon av biodrivstoff. Tanken er at næringsstoffer som opptas av alger kan brukes som nettopp biodrivstoff.
Det svenske cleantech-selskapet SWESTEP tar sikte på å løse plastutfordringene ved å konvertere plastavfall om til bærekraftig olje og nye plastvarer. 
INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.
Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
Ved samarbeid skal prosjektet generere bedre ressursutnytting og utvikle strategier som ganger besøksnæringen i ØKS-regionen.

Cloudberry er et forsknings- og innovasjonsnettverk i Sverige, med oppgave å gjøre datasentre og nettskyen grønnere. Cloudberry-partnere definerer og driver medium til høyrisiko forsknings- og innovasjonsprosjekter, hvor man tilnærmer seg viktige utfordringer og muligheter gjennom forskning, nye metoder og ny teknologi.

Prosjektet skal utvikle nye modeller og verktøy som skal styrke fellesskapet, bedre integrering og redusere segregering og polarisering mellom ulike grupper.
CO2RE skal kartlegge ulike metoder for hvordan regioner og/eller kommuner kan gå fram for å redusere sine utslipp av drivhusgasser og skape økt bærekraftig vekst.