Nyeste Transport og havn

[13.08.19] Godkjente anlegg må følge strenge miljøkrav og sikrer at skipsgjenvinning skjer på en forsvarlig måte. Fem norske gjenvinningsanlegg er lagt til på listen.
[12.08.19] DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
[05.07.19] Fremtidens byer står overfor mange utfordringer, men har også en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.
[31.05.19] Etterspørselen etter transporttjenester vil øke betraktelig frem mot 2050, og CO2‑utslippene fra transport kan potensielt øke med 60 prosent.
[27.05.19] Prosjektet utarbeider verktøy som skal hjelpe mobilitetsplanleggere å ta mer informerte beslutninger om hvilke planleggingsverktøy som passer best for deres lokalmiljø
[21.05.19] En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
[20.05.19] Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
[16.05.19] FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
[09.05.19] Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.
[06.05.19] Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
[01.04.19] Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
[05.03.19] Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.