Transport og havn

Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
Prosjektet skal bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringene i europeiske storbyer gjennom å gjøre ELVer til et konkurransedyktig og attraktivt alternativ til den urbane pendler.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor transportsektoren.