Vindkraft

2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull. 
Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!
Riblet4Wind skal overføre av en teknologi som øker energieffektiviteten i luftfartssektoren til vindkraftindustrien.
EcoSwing tar sikte på å utvikle verdens første demonstrasjon av et superledende, lettvint, lettdrevet tog på en moderne 3,6 MW vindturbin.
Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.
FLOW - et forsknings- og innovasjonsprogram med fokus på offshore vind i Nederland.
DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi.
DemoWind-prosjektet ønsker å lansere og implementere en koordinert og samarbeidende felles offshore vindteknologidemonstrasjon.
WELL-prosjektet har sett på ekspansjons- og videreutviklingspotensialet til vindturbin systemet ”WELL".