Natur og biologiske mangfold

Menneskelig aktivitet påfører naturen store skader. Økosystemer brytes ned og 1 million arter er utrydningstruet. Det er derimot ikke for sent å snu.
København kommune benytter offentlige innkjøp av mat som et verktøy for å nå politiske mål.
Det har blitt gjort irreversibel skade på klodens miljøtilstand, men det finnes heldigvis gode, bærekraftige løsninger for utfordringene vi står overfor.
Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.