Helse- og velferdssystemer

En felles strategi for å sikre implementering av digitale helsetjenester og vekst i EUs sølvøkonomi.
EU vil stå overfor mange utfordringer i møtet med fremtidens økonomiske og sosiale trender, men er godt posisjonert for å finne løsninger på problemene.
Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
Prosjektet har forsket på en teknikk som skal blokkere ondartet protein-produksjon for å unngå at kreften formerer seg.
Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
Trygg og enkel digital kommunikasjon, tilpasset den eldre generasjon.
En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
Med datamaskinen KOMP kan generasjoner kommunisere på tvers, slik at den enkeltes følelse av ensomhet reduseres.