Blå økonomi (Blue economy)

InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.

Maritime Institute in Gdansk er en forsknings- og utviklingsenhet under tilsyn fra departementet for maritim økonomi. I over 50 år har instituttet vært nært knyttet til maritim økonomi. Instituttet utfører forskningsarbeid, vitenskapelige- og implementeringsprosjekter, studier og vurderinger. 

Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.

Publikasjonen Building Industries at Sea: ‘Blue Growth’ and the New Maritime Economy tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.

Akvakultur

Det er planlagt investeringer for mer enn 1 milliard euro i akvakultur i Østersjøen/Nordsjøen.

Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Workshop om strategisk samarbeid innen Blå Vekst i Nordsjøregionen.
GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.