Blå Vekst (Blue Growth)

Bruk av autonome droner skal optimalisere drift og vedlikehold, og bidra til å gjøre offshore vindparker mer kostnadseffektive
Vanndronen plukker opp søppel fra havet og samler inn havdata.
EUMOFA har laget en oversikt over mulighetene og utfordringene knyttet til bioøkonomien.
BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
Kystturisme, olje-og gassindustrien og havneaktiviteter bidrar til høy verdiskaping. Offshore-vind har enormt potensiale og sektoren vokser raskt.
En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.