Sjøtransport

Godkjente anlegg må følge strenge miljøkrav og sikrer at skipsgjenvinning skjer på en forsvarlig måte. Fem norske gjenvinningsanlegg er lagt til på listen.
Etterspørselen etter transporttjenester vil øke betraktelig frem mot 2050, og CO2‑utslippene fra transport kan potensielt øke med 60 prosent.
En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.
Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
NexTrust har som mål å øke effektivisering og bærekraft i den europeiske logistikksektoren.
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.