Avfallshåndtering

Sikringog fjerning av skadelig og miljøfarlige stoffer

Materialgjenvinning øker ressurseffektiviteten og reduserer tekstilindustriens miljø- og klimaavtrykk.
Navarra har vedtatt en omfattende regional avfallslov som fokuserer på avfallsreduksjon og sirkulær økonomi.
Rammeverket følger utviklingen av den sirkulære økonomien i EU.
Et nytt avfallshåndteringssystem for grovavfall skal sikre økt gjenbruk og materialgjenvinning. Målet er å redusere deponert grovavfall i EU med 50 %.
EUs plaststrategi inneholder 39 tiltak som skal redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast
Vegkartet presenterer 54 tiltak som skal sikre overgangen til en sirkulær økonomi, samt forslag til endret avfallsregelverk
Ved hjelp av BAT-konklusjoner kan myndigheter reduserer de negative miljø- og sikkerhetsmessige effektene i forbindelse med avfallshåndtering
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp