Ressursutnyttelse

Ressursutnyttelse og materialeffektivitet

INAPRO utvikler innovative og bærekraftige løsninger for akvaponisystemer gjennom modeller som viser bruken av systemene i urbane- og distriktsområder.

Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!
DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
Energi-intensive industrier har et høyt forbruk av primærenergi for å drifte de industrielle prosessene. Dette vil LIFE GreenPower gjøre noe med!
Ny teknologi muliggjør gjenbruk av avløpsvann og energiutnyttelse av kloakk, og vil bidra til energi- og resurseffektivitet.

Et av dagens største miljøproblem er tungmetallsforurensing. BioMetal Demo ønsker å teste nye bioteknologier for å løse problemet.

Gjennom utviklingen av to pilotanlegg som skal implementeres i to metallforurensede industrier vil prosjektet demonstrere muligheten for anvendelse av nye bioteknologier for behandling av forurenset avløpsvann. Pilotanleggene skal testes ut i et gruvedriftsselskap og et elektroselskap.

Klimaendringer, urbanisering og populasjonsvekst fører til økt etterspørsel etter vann. Dette krever nye løsninger!
Globale endringer i bruk av landområder fører til endringer i tilgangen på vannressurser. Hvordan kan man best takle disse endringene?
ISS-EWATUS vil utvikle et støttesystem for effektiv bruk av vann og ressursforvaltning.