Horisont 2020

Vanndronen plukker opp søppel fra havet og samler inn havdata.
Et sett med nøkkelkriterier og prinsipper skal sikre at vindkraftutbygging blir rettferdig og sosialt inkluderende.
REFRESH har utviklet en plattform hvor man kan dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn.
Sesongbaserte langtidsvarsler skal gjøre energisektoren mer motstandsdyktig mot klimaendringer og ekstremvær.
BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
Prosjektet utarbeider verktøy som skal hjelpe mobilitetsplanleggere å ta mer informerte beslutninger om hvilke planleggingsverktøy som passer best for deres lokalmiljø
DAFIA undersøker hvordan husholdningsavfall og marint restråstoff kan brukes til produksjon av produkter, f.eks. gelatin og plastmaterialer.
En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.