Havforvaltning

LAKHSMI er et Horisont 2020-prosjekt som ved hjelp av hydrodynamikk sensorteknologi vil muliggjøre storskala avbildning av havbunnen.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.
Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
Prosjektet Bærekraftig Sjøkrepsfiske skal skape grunnlag for en langsiktig forvaltningsplan for sjøkreps i Kattegat og Skagerak.
Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i regionen.
NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
CodS-prosjektet har som mål å utvikle planer for økosystembasert og bærekraftig forvaltning av kystnær torskebestand i Kattegat-Skagerrak.
Under Our Ocean 2017-konferansen forpliktet offentlige og private aktører fra 112 land seg til å løse globale utfordringer for havet.