Havforvaltning

Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.
LAKHSMI er et Horisont 2020-prosjekt som ved hjelp av hydrodynamikk sensorteknologi vil muliggjøre storskala avbildning av havbunnen.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.
Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
Prosjektet Bærekraftig Sjøkrepsfiske skal skape grunnlag for en langsiktig forvaltningsplan for sjøkreps i Kattegat og Skagerak.