United4Health

Prosjektakronym
U4H

United4Health er et EU-finansiert prosjekt som har fokusert på å bruke telemedisin for å behandle og følge opp pasienter med KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom).

Prosjektet er del av en større EU-finansiert studie med navn «Universal Solutions in Telemedicine Deployment for European Health Care», der 33 partnere fra 15 land har deltatt. Prosjektet ble delfinansiert av the ICT Policy Support Programme (ICT PSP) som er del av Europe 2020-strategien. Den europeiske studien har hatt som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 3 forskjellige, real-life kliniske områder (KOLS, diabetes mellitus & hjertesvikt), og involverer totalt nærmere 12 000 pasienter, derav 2000 pasienter med KOLS i seks land. Sørlandets Sykehus og Universitet i Agder ved senter for eHelse og omsorgsteknologi har vært med som to av fire partnere fra Norge.
I United4Health-prosjektet har man fokusert på utvikling av teknologiske løsninger som for eksempel nettbrett for oppfølging av KOLS-pasienter hjemmefra. Formålet har vært å bedre pasienters muligheter for å kunne leve hjemme med kronisk sykdom, unngå innleggelser og få bedre livskvalitet. Denne typen tjenester skal bidra til utvikling av bedre og mer bærekraftige helse- og omsorgssystemer i Europa. Prosjektet har siden mai 2014 tilbudt telemedisinsk oppfølging for pasienter som utskrives fra sykehus etter en KOLS-forverring, med intensjon om utbredelse av telemedisinsk oppfølging i alle kommuner på Agder.

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Kontakt prosjekt

Kontaktperson i Agder er prosjektkoordinator Wenche Tangene