Felles Telememedisinsk løsning Agder

Telma

Telma (Felles Telemedisinsk løsning Agder) er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Risør og Farsund, Sørlandet Sykehus HF, Universitetet i Agder, Siemens, Norges Forskningsråd og Karde AS. Prosjektet skal etablere en felles telemedisinsk løsning for alle kommunene i Agder. 

Avstandsoppfølging av pasienter

Prosjektet hovedmålsetting er å levere gode helsetjenester samtidig som bruken av ressurser går ned. Den telemedisinske løsningen skal legge til rette for avstandsoppfølging av pasienter med kroniske lidelser og samtidige sykdommer på Agder. Pasienter skal ved hjelp av løsningen følges opp med en kombinasjon av måling av medisinsk tilstand, spørsmål via nettbrett og video- og telefonkonsultasjon med sykepleier på en av 3 telemedisinske sentraler (Kristiansand, Farsund og Risør). Målet er å avsløre og behandle forverring av sykdom, skape en bedre livssituasjon for pasienten, redusere behov for personellintensive tjenester fra kommuner og sykehus, samt å redusere re-innleggelser.

Bygger på europeiske erfaringer

Telma bygger på erfaringer gjort i EU-studien United4Health og NFR Verdikt-prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder. Disse prosjektene har vist at telemedisinsk oppfølging har potensialet til å hindre unødvendige re-innleggelser, bidra til trygghet hos pasienter, samt bedre tolkning av symptomer og behandling. Det skal i første omgang utvikles moduler for pasienter med KOLS, samt pasienter med hjertesvikt og diabetes. 

Organisering og skalering 

Telma er knyttet til IKT pluss-programmet og er delfinansiert av Norges Forskningsråd og prosjektpartnerne. Kristiansand, Risør og Farsund er vertskommuner og inngår avtalefestet samarbeid med andre kommuner i Agder knyttet til telemedisinsk oppfølging. Prsjektet har en varighet på 3 år, fra 2016 til 2019 og Karde AS er prosjektleder. De forventede effektene av prosjektet er kostnadseffektiv bruk a v helse- og omsorgstjenester, økt trygget og mestring for pasienter, økt samhandling mellom aktører ved oppfølging av pasienter, erfaring og beste praksis med stor nasjonal overføringsverdi, samt økt kompetanse i regionen. 

 

Les mer om prosjektet her. 

Artikkel fokus
Innovasjon
Offentlig forvaltning