Hvordan opprettholde et maritimt konkurransefortrinn

Ocean Energy

Den blå økonomien er i stadig endring, og for å møte de ulike endringene er man avhengig av at fagfolkene innenfor feltet er oppdatert og har ny kunnskap. Som et ledd i denne kompetansehevingen har Europakommisjonen utgitt tre publikasjoner hvor de trekker frem suksesshistorier og viser til beste praksis.

Bare i løpet av det siste tiåret har man sett store endringer, i form av modernisering, innenfor den blå økonomien. Sektorer som havvind, havenergi, skipsbygging og marin bioteknologi får stadig et mer innovativt og teknologisk fokus, som igjen fører til behov for kompetanseheving og ny arbeidskraft.  

Dersom man skal opprettholde bransjens konkurransefortrinn må behovet møtes. Europakommisjonen oppfordrer blant annet til en tett dialog mellom utdanningsinstitusjoner og aktører på fagfeltet, slik at bransjens behov og kompetansebyggingen sammenfaller.

Det finnes mange aktører som allerede arbeider svært godt for å løse denne utfordringen, og Europakommisjonen har engasjert 40 eksperter for å sette sammen tre ulike publikasjoner hvor disse beste praksis-historiene blir presentert. Noen av prosjektene handler om samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner, andre handler om livslang læring mens andre igjen dreier seg om kunnskap knyttet til havet.

Artikkel fokus
Innovasjon