Mengden plast i havet fryktes tredoblet mellom 2015 og 2025

Marin forsøpling

En rapport lansert 21. mars 2018, kalt ”Future of the Sea”, tar for seg hvilke utfordringer og muligheter verden står overfor på havmiljøfeltet. Forfatterne frykter blant annet at mengden plast i havet skal tredobles i perioden 2015-2025, og ønsker konkrete tiltak mot dette.

Rapporten, som er laget av Government Chief Scientific Adviser i Storbritannia, slår fast at man på verdensbasis står foran store utfordringer knyttet til havets fremtid, og at det kreves stabil og effektiv styring på internasjonalt nivå for å møte disse. I rapporten pekes det på flere konkrete utfordringer knyttet til havmiljø, blant annet når det gjelder økonomi og miljøvern. Forfatterne kommer også med forslag til hvordan disse utfordringene kan møtes.

Havets ressurser blir mer etterspurt

En av de konkrete utfordringene det vises til, er mengden plast i havet. Dette er allerede et enormt globalt problem, og dersom man ikke setter i gang konkrete tiltak for å få bukt med dette, frykter altså forfatterne at mengden vil tredobles mellom 2015 og 2025. Andre utfordringer som trekkes frem er blant annet kjemisk forurensing, trusler mot det biologiske mangfoldet og klimaendringer.

Samtidig som havmiljøene forventes å endre seg på grunn av nevnte årsaker, vil en voksende global befolkning gjøre at havets ressurser stadig blir mer etterspurt. Dette vil få stor betydning for aktører, bransjer og lokalsamfunn som allerede i dag er avhengig av havmiljøene, og det må åpnes for nye måter å tenke på. Ny teknologi, som for eksempel autonome kjøretøy, åpner for bedre muligheter for utforskning og utnyttelse av nettopp havmiljøer. Ifølge forfatterne av rapporten er det i dag svært mye vi ikke vet om mulighetene knyttet til havmiljøene, og de mener forskning på havets ressurser bør prioriteres høyere enn det gjør i dag.

Vil fremme samarbeid

I rapporten tas det også opp hvordan det er mulig å tjene penger på feltet fremover, og forfatterne spår at den største industrielle veksten knyttet til havet i fremtiden vil komme fra offshore vindkraft.

Med denne rapporten viser forfatterne hvilke muligheter som ligger foran oss dersom vi er ambisiøse, og de understreker hvilke fordeler ulike samarbeid kan gi. Blant annet trekkes det frem at dersom vi skal møte både utfordringer og muligheter på best mulig måte, må aktører innenfor ulike bransjer, industri, vitenskap og politikk arbeide sammen. Forfatterne fremhever også viktigheten av at land rundt om i verden selv har en strategisk tilnærming til hvordan de forvalter sine marine interesser.

Rapporten i sin helhet kan du lese her.

Artikkel fokus
Innovasjon