Nyttig verktøy for analyse av innovasjonssystemer

Green Horinzons Scoreboard

‘Green Horizons Scoreboard’ ble dannet som et resultat av prosjektet RECREATE. RECREATE er et avsluttet FP7 prosjekt med formål om å støtte utviklingen av EUs rammeverk Horisont 2020.

Prosjektets ambisjoner var å danne en klar og tydelig agenda for Horisont 2020, særlig når det gjelder samfunnsmessige utfordringer innen klimaendringer, ressurseffektivitet og råmaterialer. 

Startet som prosjekt

RECREATE skulle blant annet vurdere virkningen av gjennombruddsprosjekter, utvikle scenarier og analysere informasjon om middels lange og lange forskings- og innovasjonstrender og prospekter, samt utføre fremtidsrettede analyser innen de overnevnte feltene. Prosjektet skulle engasjere et bredt spekter interessenter til å danne effektive og dynamiske nettverk, gi detaljert informasjon om hvilke aktører, både i og utenfor Europa, som er mest relevante og innovative innenfor klimaendringer, resurseffektivitet og råmaterialer. I tillegg skulle medlemsstatenes ytelse og prestasjoner måles i de relevante feltene (som nevnt over). Kunnskapen som ble produsert av prosjektet skulle overføres på en effektiv måte til beslutningstakere og andre målgrupper.

Gjør informasjon lett tilgjengelig

Green Horizons Scoreboard er et nettsted som gir indikatorer for innovasjonssystemer som er relevant for samfunnsmessige utfordringer innen råmaterialer, ressurseffektivitet og klimatiltak. Indikatorene fremstilles som del av forskjellige miljø-innovasjonssystemer for å vise disse i en problemløsningskontekst og for å vise sammenhenger mellom indikatorene. Nettsiden gjør denne informasjonen tilgjengelig for beslutningstakere, forskere og alle som måtte ha interesse av det. Her kan man finne relevante indikatorer og sammenligne verdiene av disse i forskjellige land til ulike tider, og dermed også analysere sammenhengen mellom ulike indikatorer i alle 34 land som er del av det Europeiske forskningsområdet.

Bidrar til kunnskapsoverføring

På nettstedet identifiseres kjerneindikatorer ved se på forskjellige funksjoner i innovasjonssystemet som fanger opp innovasjonsprosessen på markeder og i samfunn. En kan velge mellom ulike måter å fremstille dataene på, enten det er en analyse av en indikator i flere land, flere indikatorer i flere land, eller flere indikatorer i ett land. Ved å produsere denne informasjonen og gjøre den tilgjengelig gjennom en nettside hvor alle har tilgang, har RECREATE oppnådd en mulig overføring av kunnskap til både beslutningstakere og andre målgrupper.

Besøk Green Horinzons Scoreboard her.

Se introduksjonsvideoen om indikatorer for innovasjonssystemer her.

Artikkel fokus
Innovasjon