Rapport: Bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren

NanoSolcelle

I juni 2017 ga Europakommisjonen ut åtte rapporter om nanoteknologi-landskapet i Europa. Rapporten som vises til her er en av disse, og tar for seg nanoteknologi innenfor energisektoren.

Denne rapporten ser på nanoteknologiens rolle fra et forsknings-, utviklings-, og markedsperspektiv, og her kan du lese den i sin helhet.

Trenger bærekraftig energi

Nanoteknologi har potensiale til å bidra til bærekraftig energi blant annet ved å redusere energikonsumet og forbedre infrastrukturen for energiproduksjon. Ved hjelp av nanoteknologi kan man også utvikle nye metoder for produksjon av energi. For å oppnå dette må man ha et godt forskningsgrunnlag, og et marked som er åpent for nanoteknologi og nye løsninger innenfor energiprodukter. Man trenger også hensiktsmessige reguleringer og standarder.

Bærekraftig energi er en av de største globale utfordringene vi har i dag. Med den europeiske energistrategien (The European Energy Strategy) forsøker Europakommisjonen å møte denne utfordringen blant annet gjennom tiltak for å forbedre energieffektiviteten, øke andelen fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. I rapporten ser man blant annet på hvordan nanoteknologi kan hjelpe til med å nå disse målene.

Mange bruksområder for nanoteknologi

Nanoteknologi brukes på alle nivåer innenfor energi, fra forskning til en eventuell produksjonslinje. Innenfor solenergi pågår det blant annet arbeid for å gjøre allerede eksisterende systemer mer effektive og for å finne nye og bedre konverteringsmetoder. Nanoteknologi brukes også blant annet til å forbedre levetiden til batterier både til elektriske kjøretøy og til forbrukerartikler, og til å optimalisere omdannelsen av biomasse til energi.

Strategier og planer

Mange land har nasjonale planer for å støtte bruk og utvikling av nanoteknologi. Flere av disse planene er imidlertid brede, og gjelder ikke kun innenfor energisektoren. Land som har strategiske planer for nanoteknologi og energi er Nederland, Spania, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

I 2008 vedtok EU strategien ”The Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan)” for å etablere en felles europeisk politikk rundt teknologi. I tillegg implementeres planer for dette i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, som gjør at det er flere europeiske forskningsprosjekter og initiativer på området.

Utenfor EU har blant andre Russland, USA og Australia en prioritert satsing på nanoteknologi.

Forventer et økende marked

I EUs rammeprogam FP6, som var det første rammeprogrammet hvor nanovitenskap ble spesifisert, gikk omlag 10 % av budsjettet til nettopp dette. Til sammen i rammeprogrammene FP6 og FP7 var det 389 prosjekter som handlet om både nanoteknologi og energi. De landene som fikk mest penger til denne typen forskning var Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Nederland. Omtrent halvparten av den økonomiske støtten til nanovitenskapelig forskning har gått til institusjoner for høyere utdanning.

Ifølge rapporten ble det mellom 2000 og 2014 publisert 1.8 millioner publikasjoner om nanovitenskap og nanoteknologi. Over 140 000 av disse handler om nanoteknologi og energi, og av disse igjen er det nesten 46 % som dreier seg om solkraft.

Innenfor EU og EFTA er Imperial College i Storbritannia, the École Polytechnique Fédérale de Lausanne i Sveits og Danmarks tekniske universitet blant de som har publisert flest artikler om nanoteknologi og energi i 2014.

Det er ventet at markedet for nanoteknologi innenfor energisektoren vil øke, og særlig solkraft er ventet å bli enda større i fremtiden.

Artikkel fokus
Innovasjon