Rapport: Digital transformasjon av helse og omsorg for et aldrende samfunn

blueprint eu

EU-kommisjonenes utga i 2017 en Blueprint om digital transformasjon av helse og omsorg for et aldrende samfunn. Målet var å få på plass en felles visjon for hvordan digital innovasjon kan transformere helsetjenestene og bidra til vekst i den europeiske sølvøkonomien.

For å mobilisere investeringer og sikre at alle aktører forplikter seg til en digital transformasjon av EUs helse- og omsorgsektor, er det er avgjørende å ha en felles visjon og strategi. Dokumentet skal bidra til stor skala implementering av digitale helsetjenester, og sikre en effektiv og bærekraftig helsesektor, bedre tilbud til brukerne og nye jobbmuligheter.

Tre faktorer ligger til grunn i visjonen:

  • Pasienter skal stå i sentrum. Å imøtekomme individuelle behov og preferanser må være kjernen i digital innovasjon
  • Tillate at digitale løsninger bidrar til såkalt disruptiv innovasjon i helse- og omsorgssektoren, og ikke bare begrense de til eksiterende helse- og omsorgsprosesser
  • Utnytte de mulighetene som ligger i en aldrende befolkning, som økonomisk vekst, økt konkurranseevne og nye arbeidsplasser. Det kan for eksempel være velferdsteknologi, aldersvennlig boligbygging og helseturisme.

For å oppskalere digitale helsetjenester i EU, er det viktig med et velfungerende innovasjonsøkosystem som inkluderer alle interessenter. På den måten legger man bedre til rette for gründerbedrifter, offentlig-privat samarbeid og digital infrastruktur. Det er også helt avgjørende at helsepersonell har digital kompetanse og føler seg trygge i bruken av digitalt utstyr. Derfor bør det innføres digital kompetanse i helseutdanninger og i all etter- og videreutdanning i helse- og omsorgsektoren. 

Blueprint-dokumentet trekker også frem fordelene med grenseoverskridende samarbeid og deltakelse i EU-programmer og nettverk for å fortgang i implementeringen, som Horisont 2020 og innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (EIP-AHA). Videre understrekes viktigheten av helhetlige, brukerorienterte og koordinerte helsetjenester.

Les hele dokumentet her

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Offentlig forvaltning