Rapport: Europakommisjonens langsiktige strategi for et klimanøytralt Europa i 2050

klimanøytralt Europa 2050

Europakommisjonens langsiktige klimastrategi skal sikre en fremgangsrik, moderne, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi i EU. Strategien beskriver hvordan en slik omstilling kan realiseres innen 2050.

Klimaendringene kan føre til alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien, infrastruktur, matproduksjon, folkehelse, biologisk mangfold og politisk stabilitet. Ved å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 °C, vil verden være i stand til å unngå noen av de verste klimakonsekvensene og redusere sannsynligheten for ekstreme værhendelser. Dette vil kreve omfattende samfunnsendringer, og EU har satt seg mål av å bli verdens første og største klimanøytrale økonomi.

Felles tiltak innen syv strategiske områder skal sørge for klimanøytralitet

  1. Energieffektivisering, deriblant energinøytrale bygninger
  2. Omfattende utbygging av fornybar energi for å dekarbonisere energisektoren
  3. Trygg og tilkoblet mobilitet
  4. Konkurransedyktig industri og sirkulær økonomi
  5. Smart infrastruktur og ren og sikker kollektivtrafikk
  6. Utnytte fordelene med bioøkonomien og naturlige karbonvasker
  7. Håndtere resterende CO2-utslipp gjennom karbonfangst og lagring

EUs medlemsland har redusert klimagassutslippene med 22 % sammenlignet med 1990-nivå, mens BNP økte med 58 % mellom 1990 og 2017. Rapporten påpeker derfor at EU har vist at det er fullt mulig å skille klimagassutslipp fra økonomisk vekst, og at klimatiltak går hånd i hånd med verdiskaping, flere arbeidsplasser og teknologisk innovasjon. Strategien har også som formål å sikre at omstillingen er sosialt rettferdig. Det vil derimot bli en utfordrende oppgave som vil kreve enorme investeringer og radikale endringer av alle deler av samfunnet.

Strategien kan leses i sin helhet her.

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning