Rapport: Europeisk strategi for plast i en sirkulær økonomi

Europeisk strategi for plast i en sirkulær økonomi

Plast ble identifisert som et prioritert område i EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi, og i 2018 la Europakommisjonen fram sin plaststrategi. Målet er å redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast.

Strategien legger til rette for en smart, innovativ og bærekraftig plastindustri, der design og produksjon ivaretar behovet for gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning. Dette vil bidra til å redusere EUs klimagassutslipp, samtidig som det sikrer vekst og arbeidsplasser i Europa.

Økt bevissthet rundt plastproblematikken fører også til større etterspørsel av mer bærekraftige og tryggere forbruks- og produksjonsmønstre, som gir grunnlag for sosial innovasjon og entreprenørskap i Europa.  

EU-kommisjonen foreslår 39 tiltak som skal snu dagens problemer til nye muligheter. Nedenfor følger noen eksempler:

  • Produkter skal inneholde mer materialgjenvunnet råvarer. Industrien oppfordres til å forplikte seg til tiltak som skal sikre at 10 millioner tonn material­gjenvunnet plast brukes i produkter i 2025
  • Innen 2030 skal all plastemballasje i EU være egnet for kostnadseffektiv ombruk og materialgjenvinning
  • Utvikle harmoniserte regler for definering og merking av komposterbar og bionedbrytbar plast
  • Bedre løsninger for separat innsamling av plastavfall
  • Redusere utslipp av mikroplast ved å begrense bruken i produkter, samt utrede muligheter for å redusere utslipp av mikroplast fra dekk, maling og tekstil. Det skal også innføres tiltak for å redusere lekkasjer av plastgranulat fra industrien
  • Forbedre sporing av kjemikalier i materialstrømmer for gjenvinning
  • Fremme investering og innovasjon gjennom ulike EU-fond. Kommisjonen vurderer også mulighetene for et privat-ledet investeringsfond
  • Internasjonale konvensjoner og fora skal brukes for å innføre tiltakene på globalt nivå

Plaststrategien inneholder også anbefalinger om tiltak for nasjonale og regionale myndigheter, som f.eks. resirkulert plast i offentlige anskaffelser og bedre avfallsinnsamling. Industrien oppfordres til å fremme alternativer til engangsplast og øke FoU på områder som kan bidra til å nå målsetningene i strategien. EU-kommisjonen peker også på viktigheten av samarbeid mellom ulike aktører.

Les hele strategien her

Artikkel fokus
Innovasjon
Offentlig forvaltning