Rapport: EUs håndbok for grønne innkjøp

Green public procurement EU

I 2016 publiserte Europakommisjonen sin tredje utgave av Buying Green! - En håndbok for miljøbevisste offentlige anskaffelser. Målet med håndboken er å hjelpe offentlige myndigheter til å planlegge og gjennomføre innkjøp av varer og tjenester med lav miljøpåvirkning. Den er også et nyttig hjelpemiddel for leverandører, tjenesteytere og innkjøpere i private sektor.

Offentlige myndigheter er store forbrukere og kan bruke sin kjøpekraft til å fremme bærekraftig forbruk og produksjon. Selv om Green Public Procurement (GPP) er et frivillig instrument, spiller det en sentral i EUs arbeid for å bli en mer ressurseffektiv økonomi. Grønne innkjøp kan bidra til å stimulere etterspørselen etter mer bærekraftige varer og tjenester, og er en viktig drivkraft for innovasjon. Dette gjelder spesielt for mat, transport, bygg og anlegg, hvor offentlig sektor er en stor kunde.

Håndboken inkluderer:

  • Veiledning om hvordan miljøhensyn kan inkluderes i alle trinn av anskaffelsesprosessen
  • Praktiske eksempler og god praksis fra ordregivende myndigheter i medlemslandene
  • Sektorspesifikke GPP-tilnærminger til bygninger, mat og catering, vegtransport og IT-utsyr

De fleste medlemslandene har fått på plass egne nasjonale handlingsplaner for grønne og bærekraftige anskaffelser. For at en grønn innkjøpspraksis skal være så effektiv som mulig, presiserer håndboken at det trengs klare politiske mål, prioriteringer og tidsrammer. Det er også viktig å ha et effektivt overvåkingssystem for å kunne vurdere utviklingen.

For å fremme miljøvennlige offentlige anskaffelser, har EU-kommisjonen opprettet en helpdesk som formidler opplysninger om grønne innkjøp og besvarer forespørsler fra aktører. Det finnes også et eget GPP-nettsted som inneholder opplysninger om praktiske og politiske aspekter ved gjennomførelsen av grønne offentlige innkjøp, samt informasjon om gjennomførte og pågående prosjekter.

Du finner håndboken her

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning