Rapport: EUs handlingsplan for den sirkulære økonomien

EU-kommisjonen

EU-kommisjonen la frem sin handlingsplan for en sirkulær økonomi i desember 2015. Den inneholder 54 tiltak som skal bidra til å oppnå en sirkulær økonomi, samt konkrete endringsforslag til EUs avfallsregelverk. Målet er en bedre økonomisk og miljømessig utvikling.

En viktig del av planen er å gjøre Europa mindre avhengig av å råvareimport. Handlingsplanen anslår at EU kan spare 26,7 milliarder euro ved økt materialutvinning. I tillegg kan tiltakene i planen bidra til 144 000 nye jobber innen 2035, samt redusere klimagassutslippene med 500 millioner tonn i perioden 2015-2035.

Produksjon – produktdesign og produksjonsprosesser
Strengere krav til produktdesign skal øke produkters holdbarhet, reparerbarhet og gjenvinnbarhet. Økodesigndirektivet skal styrkes, og det det skal bli enklere å ta fra hverandre, gjenbruke og materialgjenvinne elektroniske skjermer. Produsenter vil også få større ansvar for avfallet som oppstår fra produktene etter bruk. I tillegg skal BREF-dokumenter gi informasjon om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering og ressurseffektivitet.

Forbruk
Tiltakene skal sørge for bedre informasjon om produkters reparerbarhet og tilgjengelige reservedeler for å legge bedre til rette for gjenbruk. Det skal også fokuseres mer på leasing-ordninger, og produkter skal få lenger garanti.

Avfallshåndtering
Handlingsplanen setter langsiktige resirkuleringsmål for kommunalt avfall og emballasjeavfall. I tillegg skal antall deponier reduseres. Målet er at 65 % av kommunalt avfall og 75 % av emballasjeavfall skal gjenvinnes innen 2030.

Sekundære råmaterialer og gjenbruk av vann
Kommisjonen foreslår en forsyningskjede for sekundære råvarer og nye reguleringer for gjenbruk av vann. Det skal også innføres strengere krav til håndtering av farlig avfall.

Handlingsplanen fokuserer på fem prioriterte sektorer:

  • Plast
  • Matsvinn
  • Kritiske råmaterialer
  • Bygg-og riveavfall og
  • Biomasse og bio-baserte produkter

I tillegg skal pakken støtte innovasjon og investeringer. Under Horisont 2020-programmet har EU bevilget mer enn 600 euro til prosjekter innen sirkulær økonomi.

EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi har hatt høy prioritet, og ledes av første-visepresident Frans Timmermans. En statusrapport for oppfølging av handlingsplanen viser at alle de 54 tiltakene er fulgt/følges opp.

 

Artikkel fokus
Innovasjon
Offentlig forvaltning