Rapport: EUs handlingsplan for en grønn energiovergang

Urban Agenda for the EU

­­EUs urban Agenda er en strategi som beskriver hvordan EU ser for seg fremtidens byer bør være. Overgang til grønn energi er en del av denne strategien.

Global oppvarming beskrives som den tøffeste utfordringen i det 21. århundre. Under «Energy Transition» på Urban Agenda tar EU for seg viktigheten ved å gå over til å bruke fornybar energi. Dette skal skje gjennom langsiktige endringer i energisystemer med tanke på fremtidens klima.  

Nærmere 75% av EUs borgere bor i byer eller tettbygde strøk. Dette medfører at byer vil møte en økende etterspørsel etter energi. Samtidig vil byene være et sted med høyt utslipp (noe EU håper på å endre med Urban Agenda). En digitalisering av strømnettet, og et økt fokus på fornybar energibruk vil ha mye å si for både kundene og tilbyderne, og ikke minst klima.

Urban Agenda bruker et «smart-energisystem» som et eksempel på hvordan digitaliseringen av strømnettet kan gjøres. Et slikt system vil kunne produsere, lagre og distribuere energi mer miljøvennlig enn dagens system. Systemet vil gi kunden bedre oversikt og bevissthet over eget forbruk, samtidig gi mer data til strømtilbydere slik at de kan tilspisse tilbudet til kundene.

Parisavtalen er en viktig brikke i denne delen av Urban Agenda. EU ønsker å bli klimanøytrale innen 2050, og en overgang til et mer grønt energisystem vil være et av tiltakene for å nå dette målet.  

«Smart-energisystemet» beskrives som et sirkulært energisystem, og har følgende mål:

  • Redusere energiforbruket
  • Økt energigjenvinning til bruk av oppvarming.
  • Generere fornybar energi

Det understrekes samtidig utfordringer ved at verdens byer skal gå over til en ny infrastruktur. Den største utfordringen ved å etablere en bærekraftig strømforsyning, er at ingen hus eller nabolag er like. Hvert nabolag vil derfor kreve tilpasning. Det smarte energisystemet vil også ha en positiv effekt på luftkvaliteten i byene, da det minsker utslipp av skadelige gasser.

Handlingsplanen kan leses i sin helhet her 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning