Rapport: EUs handlingsplan for urban mobilitet

Urban Agenda for the EU, Urban Mobility.

Urban mobilitet er et partnerskap på EUs Urban Agenda. Urban Agenda er en samarbeidsplattform vedtatt i Amsterdam 2016 med mål om å løse utfordringer knyttet til økt urbanisering. Urban mobilitet er et av 12 partnerskap i Urban Agenda.

Urban mobilitet står overfor en rekke utfordringer. Høyt utslipp, støy, klimaforandringer, og utilstrekkelig finansiering trekkes frem som eksempler på utfordringer som må løses i takt med en økt etterspørsel etter transport.

Partnerskapet som håndterer urban mobilitet i Urban Agenda er delt opp i 4 temaer:

 1. Statlig reguleringer og planlegging
  Her fokuseres det i stor grad på flernivåstyring. Det skal etableres et sterkere samarbeid mellom nasjonale institusjoner og EU. Dette for å sikre en grønnere transportsektor.
 2. Offentlig transport, inkludert utslippsfrie busser.
  Utslippene fra offentlig transport skal reduseres, og det skal tilrettelegges for at byer skal få flere utslippsfrie busser. Ifølge undersøkelser fra Eurostat, svarer 20.4% av EUs borgere at de ikke har et godt nok kollektivtilbud. Bedre infrastruktur og tilrettelagt transport for personer med nedsatt funksjonsevne skal også være høyt prioritert.
 3. Aktive alternativer for offentlig transport og offentlige områder
  Bedre tilrettelegging for syklister og gående, og styrket markedsføring om muligheten for å gå eller sykle fremfor å kjøre bil.
  Rapporten understreker viktigheten av å få på plass bedre insentiver slik at flere velger å gå eller sykle til og fra daglige gjøremål.
 4. Ny mobilitet og innovasjon                                                                                                                                                                                                                                       I dag fokuseres det i stor grad på eksisterende infrastruktur, og mindre på alternativ og bærekraftig transport. EU foreslår gjennom Urban Agenda å styrke finansieringsmulighetene for nye og grønnere transportprosjekter. Et system som tilrettelagt for samkjøring blir trukket frem som et godt eksempel på bærekraftig transport.

Urban mobilitet går inn under flere partnerskap i Urban Agenda. Det har sterk tilknytning til både «Bærekraftig forvaltning av landområder» og «Luftkvalitet». Rapporten anbefaler at EU etablerer en stabil finansiell støtte for å kunne realisere målene knyttet til urban mobilitet.  

Handlingsplanen kan leses i sin helhet her

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning