Rapport: Evaluering av norsk deltakelse i FP7 og Horisont 2020

pixabay

Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) har evaluert Norges deltakelse i EUs sjuende rammeprogram (FP7) og åttende rammeprogram (Horisont 2020). Selv om kontingenten er høy, viser evalueringen av det lønner seg for Norge å delta. Rapporten konkluderer med at deltakelsen bidrar til at Norge når alle de fire sentrale målsetningene i regjeringens strategi for forskning- og innovasjonssamarbeid med EU.

Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige sektor har deltatt i nærmere 1 300 prosjekter, og har til sammen samarbeidet med hele 126 land. De norske aktørene har mottatt 12,3 milliarder kroner fra FP7 og Horisont 2020, hvorav 9,1 milliarder kommer fra sistnevnte. Målet er å hente hjem minst 2% av all støtten som deles ut i Horisont 2020, og i 2019 var returandelen på 2,2%. Den er dermed godt over regjeringens mål. Under FP7 var returraten 1,7%. 

Deltakerne får igjen mer enn bare penger

Rapporten sammenligner effekten av å delta i rammeprogrammene med effekten av å delta i nasjonale forsknings-og innovasjonsprogrammet. Analysen viser at Norge ikke ville fått like stort utbytte dersom alle midlene til EU-programmene hadde blitt kanalisert til Forskningsrådet. Gjennom rammeprogrammene får deltakerne større tilgang på kunnskap, nettverk, infrastruktur og nye markeder i rammeprogrammene. Dette bidrar til økt kvalitet i norsk forskning og innovasjon, styrket konkurranseevne og mer verdiskaping. SØA finner også at deltakelsen i EU-programmene har gjort oss bedre i stand til å håndtere store samfunnsutfordringer, som gir økt velferd og en mer bærekraftig samfunnsutvikling. 

Anbefaler norsk deltakelse i Horisont Europa

Deltakelse i EU-programmer gir mange mange økonomiske og samfunnsmessige fordeler. Rapporten vurderer lærings- og nettverkseffektene som større i rammeprogrammene enn i nasjonale virkemidler, og mener effektene ved å delta oppveier kostnadene. SØA anbefaler derfor norsk deltakelse i det kommende rammeprogrammet Horisont Europa.

Rapporten kan leses her

Bilde © Pixabay

Artikkel fokus
Innovasjon
Offentlig forvaltning