Rapport: Forebygging av plastavfall i Europa

EEA

Det europeiske miljøbyrået (EEA) har nylig publisert en rapport om status for håndtering av plast og plastavfall i Europa. Den kartlegger innsatsen til medlemslandene og ser på hvilke forebyggende tiltak som er satt i gang.   

Etterspørselen etter plast i EUs medlemsland økte fra 46 til 52 millioner tonn i perioden 2010-2017. Globalt ble det produsert 348 millioner tonn plast i 2017, som er en økning på 13 millioner tonn sammenlignet med året før. I EUs plaststrategi kommer det frem at plastgjenvinningen ikke har holdt tritt med den økende globale produksjonen av plast. I Europa samles kun 31,1 % av plastavfall for gjenvinning. I tillegg skjer de fleste resirkuleringsoperasjoner utenfor Europa, der miljøpraksis og standarder kan avvike.

God avfallshåndtering og systemer for å håndtere plast er derfor nødvendig for å redusere miljøbelastningen fra det økende plastforbruket. EEA har identifisert 173 tiltak for avfallsforebygging i Europa, hvorav 105 var rettet mot plastproduksjon og 69 mot forbruksmønstre. Begge kategorier er i tråd med EUs plaststrategi. Spesifikke og konkrete forebyggingsmål som omhandler plastavfall er likevel ikke utbredt, og 42 % av tiltakene er basert på frivillige avtaler. Bare ni land har eksplisitte forebyggingsmål, men de fleste har overvåkningsordninger som vurderer fremdriften av avfallsforebygging.

Europeiske land  må derfor intensivere innsatsen og utforme mer presise og konkrete tiltak. EEA peker på at forebygging av de mest skadelige plastproduktene, som engangsartikler og ikke-resirkulerbare produkter, må prioriteres. Avgifter på plastposer har vært et effektivt tiltak for å redusere plastavfall i mange land, og slike tiltak bør også brukes på andre typer produkter som for eksempel til plastemballasje. Tiltakene må samtidig være mangfoldige, og  strengere designkrav og økt holdbarhet er andre gode virkemidler.

Les mer her 

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning