Rapport: Fornybar energi i Europa 2018 – tall og trender

fremside Renewable energy in Europe 2018

Det europeiske miljøbyråets (EEA) rapport Renewable energy in Europe 2018 - Recent growth and knock-on effects måler fremgangen i medlemslandene og EU som helhet når det gjelder tilgang på fornybare energikilder.

Europa stod for den høyeste andelen av nye globale investeringer i fornybare energikilder i perioden 2005-2012. I 2014 hadde EU størst installert og tilgjengelig kapasitet av solenergi i verden, samt størst vindkraftkapasitet på verdensbasis. Andelen fornybare energikilder har doblet seg siden 2005, og utgjorde 17 % av det totale energiforbruket ved utgangen av 2017. EU har dermed oppnådd målene som var satt for 2016-2017 i Fornybarenergidirektivet.

Rapporten viser også at økt forbruk av fornybar energi har redusert bruken av fossilt brensel i Europa med 1/10 siden 2005. I 2017 kom 85 % av all nyinstallert kraft fra fornybare kilder, hvorav en fjerdedel bestod av vindkraft og solceller. En tredjedel av det totale strømforbruket i EU kom fra fornybare kilder i 2017.

Økt konkurranse fra Kina bremser veksten

Veksten av fornybare energikilder i Europa har derimot bremset den siste tiden. Dette er et resultat av større energiforbruk og en økning av fossile energikilder i flere medlemsland, noe som reduserer andelen fornybar energi i EU som helhet. Samtidig øker andelen fornybare energikilder i andre deler av verden, spesielt i Kina og Brasil. Arbeidsplasser har også forsvunnet i solenergi- og vindkraftbedrifter i Europa etter hvert som konkurransen fra Kina har økt. EEA understreker derfor at det er behov for større innsats fra medlemslandene dersom 20 % av det totale brutto energiforbruket skal komme fra fornybare energikilder innen 2020.

Store forskjeller mellom medlemslandene 

Resultatene i rapporten viser også at det er store forskjeller mellom medlemslandene. I Danmark, Finland, Sverige, Østerrike og Latvia kommer over 30 % av total energiforbruk fra fornybare kilder. I Belgia, Luxembourg, Malta og Nederland er andelen under 9 %. Dette skyldes økonomiske forskjeller og ulik tilgang på naturressurser, og medlemslandene har derfor fått individuelle mål for 2020.

Samlet sett ligger EU likevel godt an til å nå fornybarmålene for 2020 og 2030, og elleve medlemsland har allerede oppnådd målene sine.

Rapporten kan leses her

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning