Rapport: Fornybar energi og antall sysselsatte

Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2018

Rapporten «Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2018» er den femte i serien til International Renewable Energy Agency (IRENA). Rapporten gir en oversikt over status hva gjelder sysselsetting innen fornybar energi- sektoren i utvalgte land og for utvalgte fornybare energiteknologier. 

Fornybar energi -  mønstre og trender innen sysselsetting

Mønstre og trender innen sysselsetting i fornybar energi-sektoren er formet av et bredt spekter av tekniske, økonomiske og politiske faktorer. Dynamikken knyttet til jobbskaping i sektoren er blant annet gjenstand for geografiske skift i produksjon og installasjon, i følge rapporten til IRENA. Fallende kostnader knyttet til fornybare energiteknologier fortsetter å stimulere til økt vekst og investering i fornybare energikilder. Bedriftsstrategier og industristrategier er også viktige faktorer i denne konteksten, da deler av forsyningskjeden blir mer globalisert. Politisk handler jobbskaping mye om vilje til å satse på fornybare energikilder.  

Antallet arbeidsplasser øker

Antallet arbeidsplasser innen fornybar energi, inkludert storskala vannkraft, økte med 5,3 % i 2017. I det samme året skapte fornybar energi-industrien 500 000 nye arbeidsplasser globalt. Antallet sysselsatte innen fornybar energi, inkludert vannkraft, var for første gang høyere enn 10 millioner. Kina, Brasil, USA, India, Tyskland og Japan er fortsatt verdens største arbeidsgivere innen fornybar energi, og representerer mer enn 70% av arbeidsplassene. På tross av at et stadig økende antall land høster sosioøkonomiske fordeler fra fornybare energikilder, skjer det meste av produksjonen i relativt få land. Fire femtedeler av alle arbeidsplasser innen fornybar energi i 2017 var i Asia, i følge rapporten. 

Ulike energiteknologier - ulikt antall arbeidsplasser

Blant de ulike fornybare energiteknologiene er det solenergi (PV) - industrien som står for de fleste arbeidsplasser. Antallet arbeidsplasser innen denne industrien økte med nesten 9,1% og nådde 3,4 millioner globalt i 2017. Dette antallet gjenspeiler årets rekord på 94 gigawatt installert kapasitet. Arbeidsplasser innen den globale vindkraftindustrien gikk derimot noe ned, til 1,15 millioner i 2017. Imidlertid står Europa fortsatt for fem av verdens ti største land hva gjelder installert vinkraftkapasitet. I takt med den globale overgangen til et mer bærekraftig energisystem, vil verdens arbeidskraft innen fornybar energi fortsette å ekspandere, i følge rapporten. IRENAs analyser tyder på at sysselsetting innen fornybar energi-sektoren som helhet kan øke fra 10,3 millioner i 2017 til 23,6 millioner i 2030 og 28,8 millioner i 2050. 

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Offentlig forvaltning