Rapport: Fornybar energi og geopolitiske endringer

The Global Commison on the Geopolitics of Energy Transformation

The Global Commison on the Geopolitics of Energy Transformation er et uavhengig initiativ som ble lansert under IRENAs forsamling i januar 2018 med støtte fra regjeringen i Tyskland, Norge og De forente arabiske emirater. Målet med The Global Commison on the Geopolitics of Energy Transformation og deres nylig utgitte rapport «A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation» er å undersøke hvordan stor-skala overgang til fornybar energi fungerer disruptivt på det globale energisystemet, hvordan det påvirker økonomier og endrer politiske dynamikker innad i og mellom land.

Geopolitiske konsekvenser

Fundamentale endringer er i ferd med å skje i det globale energisystemet, som vil påvirke bortimot alle land og som vil ha vidtrekkende geopolitiske konsekvenser. Teknologiske fremskritt og fallende kostnader har gjort at fornybare energikilder har vokst raskere enn noen andre energikilder. Flere fornybare energiteknologier er nå konkurransedyktige med fossile brensler i kraftbransjen, selv uten å ta hensyn til deres bidrag i kampen mot luftforurensning og klimaforandringer.

Skillet mellom fornybar energi og fossile brensler

På samme måte som fossile brensler har hatt geopolitiske konsekvenser, vil fornybar energi påvirke den globale distribusjonen av energi, relasjoner mellom stater, risikoen for konflikt, og sist men ikke minst de sosiale, økonomiske og miljømessige driverne av geopolitisk ustabilitet. Fornybar energi er forskjellig fra fossile brensler på veldig mange måter og disse forskjellene vil få geopolitiske konsekvenser.

  • For det første er fornybare energiressurser tilgjengelig i en eller annen form i de aller fleste land, i motsetning til fossile brensler som er konsentrert rundt geografisk bestemte områder. Dette refuserer eksempelvis betydningen av de smale kanalene som er mye brukte sjøruter for frakt av olje og helt kritiske for den globale oljeforsyning.
  • For det andre måles olje og gass som en gitt størrelse til en gitt tid. Fornybare energikilder måles derimot gjerne i tidsintervaller og kan betegnes som en flyt. Olje og gass kan lagres, noe som er nyttig. Samtidig kan en gitt størrelse olje eller gass kun benyttes en gang.
  • For det tredje kan fornybare energikilder distribueres på nesten hvilken som helst skala og fungerer godt til desentraliserte former for energiproduksjon- og forbruk. Dette er med å forsterke den demokratiserende effekten av fornybar energi.
  • For det fjerde har fornybare energikilder nesten null i marginalkostnad, og noen av disse som sol og vind, har en kostnadsreduksjon på nesten 20% for hver dobling av kapasitet. Dette er med å drive forandring mot et nullutslippssamfunn, men krever regulatoriske løsninger for å sikre stabilitet og lønnsomhet i kraftbransjen.

I følge rapporten vil energitransformasjonen vil være en av de viktigste elementene som omformerer geopolitikk i det 21. århundre, sammen med trender innen demografi, ulikhet, urbanisering, teknologi, miljømessig bærekraft, militær evne og innenrikspolitikk i store stater.

Les hele rapporten her

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Offentlig forvaltning