Rapport: Fremtidens HR innen olje og gass- sektoren

«The future og HR 2019: The Know or in the No- oil and gas»

Hver måned gir KPMG, et av verdens fire største revisjons- og konsulentselskaper, ut en oversikt over olje og gass-markedet. Hver måned tar for seg et nytt tema innen bransjen. I desember 2018 var temaet teknologi og endringsledelse i rapporten «The future og HR 2019: In the Know or in the No- oil and gas».

Disruptiv teknologi

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring driver en digital transformasjon i olje og gass-bransjen. Flertallet av HR-lederne innen næringen er enige om at de ulik teknologiene bidrar med en rekke fordeler. Likevel har kun halvparten av dem begynt å implementere disse. Noe av forklaringen på dette kan, i følge rapporten «The future og HR 2019: In the Know or in the No- oil and gas», være usikkerhet knyttet til deres rolle i AI-inititiv og prosesser. Ifølge KPMGs månedsrapport fra desember 2018 følger kun 26% av HR-ledere innen olje og gass-bransjen at de leder prosessene knyttet til AI-implementering, mens 36% føler de har liten eller ingen involvering eller er usikre på egen rolle. 

Hvordan lykkes med implementering? 

Hvis man skal lykkes med å implementere teknologier som AI, må HR-ledere innen olje og gass støtte opp om endringsledelse. Dette innebærer også å endre ansattes holdninger og ferdigheter. På tross av at olje og gass- industrien ikke opplever endringer like raskt som andre næringer, er endringene like fult i gang. HR-ledere kan dermed ikke lene seg tilbake og vente på utviklingen. Det kreves systematisk planlegging av hvordan fremtidens arbeidsstyrke skal være, og det må utarbeides strategier for å utvikle og skape slike ansatte. 

Omorganisering med mennesket i fokus

Implementering av teknologier som AI og maksinlæring krever at HR-ledere omorganiserer oppgaver og roller og at disse avklares og fordeles. De fleste jobber vil ikke forsvinne, men bestemte oppgaver vil uten tvil bli påvirket av endringene i følge rapporten. Eksempelvis vil enkelte oppgaver bli automatisert, mens andre krever at mennesker og maskiner samarbeider på en ny måte enn tidligere. For å evne å optimalisere produktiviteten, må ansatte innen HR i følge rapporten håndtere denne omorganiseringen knyttet til oppgaver og roller, samtidig som de ansatte blir gitt de nødvendige verktøy og ressurser for å møte en omorganisering på best mulig måte. HR-ledere har på denne måten en sentral rolle i implementering av disruptive teknologier i olje og gass-bransjen. De kan fungere som tilretteleggere og endringsagenter ved å motivere og lede de ansatte i riktig retning. 

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Tags