Rapport: Fremtidsutsikter for energisektoren

BP Energy Outlook

BPs Energy Outlook gransker kreftene bak den globale energiomstillingen frem til 2040, og de viktigste usikkerhetene rundt denne omstillingen. Rapporten viser hvordan økende velstand driver en økning i det globale energibehovet, og hvordan etterspørselen vil møtes i de kommende tiårene gjennom et mangfoldig utvalg av energiforsyninger, inkludert olje, gass, kull, og fornybare energikilder. 

Den største utfordringen i dagens energisektor omhandler hvordan vi skal møte det stadig økende behovet for energi og samtidig redusere Co2-utslipp. 

Rapporten vurderer fire ulike scenarier for 2040: Evolving TransitionMore EnergyLess Globalization og Rapid Transition, hvor Evolving Transition-scenariet antar at Regjeringens politikk, teknologier og samfunnsmessige preferanser utvikler seg på en måte og i en hastighet som ligner på den siste tiden. I rapporten vurderes også en rekke andre problemer, herunder potensielle konsekvenser av økning i andel handelstvister og strengere regulering for plast.  

More Energy-scenariet 

Mer energi vil være nødvendig for å støtte vekst og gjøre det mulig for flere milliarder mennesker å gå fra en lav til en middels inntekt.  

Det er en sterk sammenheng mellom menneskelig fremgang og energiforbruk. I dag lever rundt 80% av verdens befolkning i land der gjennomsnittlig energiforbruk er mindre enn 100 GJ per person. For å redusere dette antallet til en tredjedel av befolkningen innen 2040, vil det kreve rundt 65% mer energi enn i dag, eller 25% mer energi enn nødvendig i Evolving transition-scenariet.  

Rapporten fremhever behovet for ytterligere tiltak for å redusere karbonutslipp. Dette er en utfordring - å produsere mer energi med mindre utslipp. 

Rapid Transition-scenariet 

Dette scenarioet forespeiler rundt 45% nedgang i karbonutslipp innen 2040 i forhold til dagens nivåer. Denne nedgangen kommer av overgangen til brensel med lavere utslipp, høyere energieffektivitet, og en vesentlig økning i karbonpriser. Energisektoren er for øyeblikket den største kilden til karbonutslipp fra energibruk, og det er derfor kritisk at en fortsetter å arbeide med å finne måter å redusere disse utslippene på. Reduksjonen av CO2-utslipp fra transportsektoren er relativt liten sammenlignet med energisektoren. 

Selv i Rapid transition-scenariet vil nivået CO2-utlipp i 2040 fremdeles være betydelig. For å kunne oppfylle klimamålene fra Paris-avtalen må utslippene i andre halvdel av århundret reduseres betydelig, og kompenseres med negative utslipp. Rapporten vurderer også hvilke teknologier og utviklinger som kan spille en sentral rolle i denne reduksjonen utover 2040. Dekarbonisering av energisektoren sammen med elektrifisering av sluttbruk (inkludert transport) vil være en nøkkelutvikling for å nå målene. Ikke alt kan elektrifiseres, og da kan eksempelvis hydrogen og bioenergi være potensielle alternativer. I tillegg fremheves viktigheten av sirkulærøkonomi og karbonlagring/–fjerning i rapporten. 

Less Globalization-scenariet

I Less Globalization-scenariet drøftes den mulige effekten av handelstvister på det globale energisystemet. Scenariet viser hvordan mindre åpenhet og handel kan redusere BNP på verdensbasis og dermed også energibehovet. Økende bekymringer rundt energisikkerhet kan få land til å favorisere innenlandsk produsert energi, hvilket fører til en kraftig reduksjon i energibransjen. Den største effekten er på netto energieksportører som vil merke nedgang i vekst av olje- og gasseksport. 

Forbud mot engangsprodukter i plast 

Den økende produksjonen av plast er en viktig kilde til økende oljeetterspørsel de neste 20 årene. I Evolving transition-scenariet er denne veksten mindre enn tidligere ettersom det antas at forskrifter for bruk og resirkulering av plast strammes inn de neste 20 årene. I rapporten vurderes også et forbud mot engangsprodukter i plast. I dette scenariet vil oljeetterspørselen vokse enda saktere enn i Evolving transition-scenariet. Dette forutsetter at det finnes andre materialer som kan erstatte engangsplast, og det er ikke gitt at disse produktene vil være mer miljøvennlige å produsere, eller at de er enklere å resirkulere. Dermed vil ikke dette nødvendigvis bety reduksjon i CO2-utslipp. 

Det er verdt å notere seg at BP er et verdensledende petroleumsselskap, og kan derfor være noe partisk. 

Les rapporten i sin helhet her

Artikkel fokus
Marked
Aktører